Tuesday, 13 November, 2007

कुसुम्बी...

मन चिंब पावसाळी झाडात रंग ओले ।
घन गर्द सावल्यांनी आकाश वाकलेले ।।
पाऊस पाखरांच्या पंखात थेंबथेंबी ।
शिडकाव संथ होता झाडे निळी कुसुम्बी ।।

तळपायावर मेंदी ओली

अनघड कुठल्या गाण्यामधली ।
मंद्र मदालस तिच्या निळ्या डोळ्यांत उतरली
लाल पाखरे नभाळ्यातली ।।
थिरक बिथरली ती स्वर ओली

पैजणातली हळवी बोली ।

तळपायावर मेंदी ओली

अन् भिंतीवरला रंग अबोली ।।

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express