Friday, 12 January, 2007

आकर्षण

आकर्षण आणि प्रेम..

यात एक रेघ असते..

पुसट की ठळक ...

ती आपण मारायची असते..

प्रेमाकडे जाणारा रस्ता

आकर्षणाच्या बोगद्यातून

जात ही असेल...

पण त्या गहि-या मोहजालात

तुला तुझा मार्ग खरच का गवसेल??

आकर्षणाला प्रेम समजून

आपण उगीच वाहून जातो..

पण. थोड्याच दिवसान्नी कळत...

खरतर अस काहीच नव्हत.

.म्रुगजळाच्या मागे उगीच धावत असतो..

पण तो तर फ़क्त एक आभास असतो...

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express