Friday, 12 January, 2007

मराठी मुलगी

company मधे अनेक mod मुली असतात,

पण जी गोड लाजते,

ती मुलगी मराठी असते.

company मध्ये मुली short top घालतात.

पण जी पाठ दिसू नये म्हणून top खाली ओढते,

ती मुलगी मराठी असते.

company मध्ये मुली jeans घलुन येतात,

पण जि jeans बरोबर पायात पैजण घालते,

ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमधे अनेक मुली असतात

पण वात्रटपणा केल्यावए कानाखाली वाजवते

ती मुलगी मराठी असते

कॉलेजमधे अनेक मुली असतात

स्वतःच्या नोट्स सहज दुसरयाला देते

ती मुलगी मराठी असते

शॉपींगलाही अनेक मुली जातात

खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते

ती मुलगी मराठी असते

No comments:

Post a Comment

Abhijeet

Abhijeet
Looking forward to express